HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA
flag.jpg
 
Statut

Recentni radovi članova HZU:

The application of the packed bed reactor theory to Pb and Zn uptake from the binary solution onto the fixed bed of natural zeolite
2016; Chemical Engineering Journal; Ivona Nuić, Marina Trgo, Nediljka Vukojević Medvidović
Synthesis and structure characterization of zinc and cadmium dipeptide coordination polymers,
2016; New journal of chemistry; Puškarić, A., Halasz, I., Gredičak, M., Palčić, A., Bronić, J.
Impact of external surface passivation of nano-ZSM-5 zeolites in the methanol-to-olefins reaction,
2016; Applied Catalysis A: General; Losch, P., Boltz, M., Bernardon, C., Louis, B., Palčić, A., Valtchev, V.
Emergence of Oxacillinases in Environmental Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Associated with Clinical Isolates,
2016; Microbial Drug Resistance; Goić-Barišić, I., Hrenović, J., Kovačić, A., Musić, M.S., A.
Structural and degradation studies of a biocompatible Zn-L-tartrate metal-organic framework,
2015; Journal of Solid State Chemistry; Mazaj, M., Kaučič, S., Zabukovec Logar, N.

Aktualno

Širu listu nadolazećih
skupova u organizaciji
članova IZA-e i FEZA-e,
možete vidjeti
ovdje.


 

Za skidanje statuta u .pdf formatu kliknite ovdje.

HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA (HZU)

 

S T A T U T

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Naziv udruge je: "HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA" (skraćeno HZU). Engleski: "CROATIAN ZEOLITE ASSOCIATION" (CROZA), u daljnjem tekstu HZU.

Članak 2.
Sjedište  HZU je u Zagrebu, Bijenička 54 (unutar Instituta "Ruđer Bošković"), a područje djelovanja je Republika Hrvatska.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a registrirana je kao strukovna udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 3.
Udruga ima pečat okruglog oblika na kojem duž oboda piše: HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA, a u sredini je kratica naziva udruge - HZU.

Članak 4.
HZU se može učlaniti u međunarodne znanstvene i strukovne udruge koje imaju slične ciljeve rada (IZA, FEZA).

Članak 5.
Rad HZU je javan. Članstvo se o radu Udruge obavještava dostavom pisanih materijala (e-mail, pošta, WEB stranice). Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja HZU i izvještavati javnost o radu tih tijela.

Članak 6.
Statut je temeljni opći akt HZU i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članstvu. Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koje je članstvo iznijelo u raspravi te utvrđuje prijedlog Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština HZU.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI HZU

Članak 7.
Glavni cilj HZU je razvoj i promicanje znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti na svim područjima istraživanja i uporabe prirodnih, umjetnih i modificiranih zeolita te sličnih mikro-poroznih i mezoporoznih materijala s naglaskom na:

Članak 8.
Djelatnosti HZU su:

III. ČLANSTVO

Članak 9.
Članovi društva su redoviti i počasni.
Redovitim članom društva može postati osoba koja ima profesionalni interes u istraživanju i uporabi zeolita i/ili podržava djelatnosti Udruge. Redovitim članom može biti i pravna osoba koja podržava djelatnosti Udruge.
Počasni član HZU je osoba iz Republike Hrvatske ili inozemstva posebno zaslužna za doprinos u istraživanju, proizvodnji, uporabi i popularizaciji zeolita i/ili osoba posebno zaslužna za rad i prosperitet HZU.

Članak 10.
Redovitim članom postaje se na vlastitu želju ispunjavanjem pristupnice i odlukom Upravnog odbora o prihvaćanju članstva.
Odluku o počasnom članu donosi Skupština HZU na temelju obrazloženog prijedloga Upravnog odbora ili na prijedlog najmanje 10 redovitih članova.
Počasni član ima sva prava redovitoga člana, oslobođen je plaćanja članarine udruzi i pripada mu po jedan primjerak svake publikacije bez naknade.

Članak 11.
Evidenciju članova vodi tajnik HZU. Evidencija sadrži osnovne osobne podatke članova HZU, potrebnih za identifikaciju i obavješćivanje. Odluku o vrsti podataka koji se evidentiraju donosi Upravni odbor. Evidencija se vodi na odgovarajućem mediju na razumljiv i dostupan način.

Članak 12.
Obveze članova HZU su:

Članak 13.
Prava članova HZU su:

Članak 14.
Članstvo u HZU može prestati:

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka konačna.
Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti, ili se može pokrenuti na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva najmanje tri člana HZU Upravnom odboru.

IV. USTROJ, UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE HZU

Članak 15.
HZU se sastoji od Skupštine, Upravnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora.
Skupština je najviše tijelo Udruge a čine je svi članovi HZU.
Redovita Skupština HZU sastaje se u pravilu jednom godišnje. Saziva je Upravni odbor, predsjednik ili najmanje 10 članova. O održavanju Skupštine obavještavaju se svi članovi HZU.
Po potrebi može se na isti način sazvati i izvanredna skupština Udruge, koja razmatra samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 16.
Skupština HZU:

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 1/2 članova HZU. Ukoliko u vrijeme zakazano za održavanje Skupštine nema kvoruma, čeka se 30 minuta. Nakon isteka tog vremena, Skupština će odlučivati pravovaljano ako je nazočno najmanje 20 članova HZU. Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom nazočnih, osim odluka o promjeni statuta i prestanku rada HZU, koje se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 17.
Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara i ostalih članova Upravnog odbora te članova Nadzornog odbora i Suda časti provodi se javnim ili tajnim glasovanjem, prema odluci Skupštine.
Kandidacijska lista s potrebnim ili većim brojem kandidata za svako od tijela formira se na Skupštini prije glasovanja.
Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.

Članak 18.
U slučaju kršenja Statuta i/ili zakona ili nesavjesnog obavljanja dužnosti, Skupština HZU može razriješiti dužnosti Upravni odbor, Sud časti, Nadzorni odbor ili njihove pojedine članove i prije isteka mandata.

Članak 19.
Upravni odbor ima 7 članova: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i 3 izabrana redovita člana.
Upravni odbor HZU:

Mandat izabranih članova Upravnog odbora je dvije godine, s tim da se za dopredsjednika u pravilu bira prethodni predsjednik. Mandat predsjednika se može ponoviti najviše 2 puta (ukupno 6 godina) dok broj mandata ostalih dužnosnika nema ograničenja.

Članak 20.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini HZU. Za donošenje valjane odluke potrebna je natpolovična prisutnost članova Upravnog odbora. Odluke se donose većinom glasova članova UO (tj. najmanje četiri člana).

Članak 21.
Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik, a u slučaju potrebe (spriječenosti) dopredsjednik ili član HZU kojeg pismeno ovlasti Upravni odbor.
Predsjednik HZU je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 22.
Predsjednik HZU:

Članak 23.
Dopredsjednik pomaže u radu predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju spriječenosti.
Tajnik priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora HZU, organizira tekuće poslovanje, vodi brigu o evidenciji članstva, arhivi i dokumentaciji HZU.
Rizničar vodi evidenciju plaćanja članarine, kao i svih prihoda i rashoda HZU, izrađuje financijske planove i izvještaje, vodi priručnu blagajnu te podnosi blagajnički izvještaj.
Za obavljanje stručnih pravnih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova HZU može angažirati profesionalnu osobu, koja radi pod nadzorom predsjednika i rizničara HZU.

V. IMOVINA, ODGOVORNOST I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 24.
Imovinu HZU čine financijska i materijalna sredstva koja Udruga ostvari od članarina, donacija i subvencija dobivenih od državnih i drugih institucija i pojedinaca koji podupiru rad i djelovanje HZU te iz ostalih izvora.

Članak 25.
Za svoje obveze HZU odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 26.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o financijskom i materijalnom poslovanju neprofitnih organizacija.
Sredstva se raspoređuju financijskim planom za svaku kalendarsku godinu. Po završetku godine sastavlja se završni račun. O financijskim sredstvima HZU brigu vodi rizničar.
Predsjednik HZU ima naredbodavno pravo o raspolaganju imovinom HZU.

Članak 27.
Radi što neposrednijeg nadzora rada, pridržavanja Statuta i pravnih akata, financijskog nadzora, zaštite imovine i drugih prava i obveza, služi Nadzorni odbor HZU.
Nadzorni odbor dužan je jednom godišnje detaljno pregledati poslovanje HZU i podnijeti izvješće Skupštini.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.
U slučaju prestanka rada HZU, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje Institutu "Ruđer Bošković".

Članak 29.
Ovaj Statut stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini HZU.

*****

Ovaj Statut donijela je Skupština Hrvatske zeolitne udruge (HZU) na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj 26.1.2006., temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01, članak 11.). Izmjena statuta (promjena engleske kratice CZA u CROZA) načinjena je na godišnjoj Skupštini HZU, održanoj 8.2.2008.

  Predsjednik HZU:
Dr. sc. Josip Bronić